یک مشت دلار (۱۹۶۴)
به خاطر چند دلار بیشتر (۱۹۶۵)
خوب بد زشت (۱۹۶۶)
نبرد الجزایر (۱۹۶۶)
توپهای سن سپاستین (۱۹۶۸)
دسته سیسیلی ها (۱۹۶۹)
نام من هیچکس (۱۹۷۳)
مجموعه تلویزیونی موسی (۱۹۷۴)
جن گیر ۲ (۱۹۷۷)
روزهای بهشتی (۱۹۷۸)
روزی روزگاری در آمریکا (۱۹۸۴)
روزی روزگاری در غرب (۱۹۸۶)
ماموریت(۱۹۸۶)
تسخیرناپذیران (۱۹۸۷)
دیوانه وار (۱۹۸۸)
سینما پارادیزو (۱۹۸۸)
ضایعات جنگ (۱۹۸۹)
هملت (۱۹۹۰)
باگزی (۱۹۹۱)
در خط آتش (۱۹۹۳)
گرگ (۱۹۹۴)
افشاگری (۱۹۹۴)
تشریفات ساده (۱۹۹۴)
لولیتا (۱۹۹۷)
افسانه ۱۹۰۰ (۱۹۹۸)
مالنا (۲۰۰۰)
بی تقدیر (۲۰۰۵)
باریا (۲۰۰۹)


Ennio Morriconeمنبع:
http://ahang-bikalam.blogsky.com