جوایز اسکار


۱۹۸۹: مرد بارانی
۱۹۹۵: شیر شاه (برنده)
۱۹۹۷: همسر واعظ
۱۹۹۸: بهترین شکل ممکن
۱۹۹۹: شاهزاده مصر
۱۹۹۹: خط باریک قرمز
۲۰۰۱: گلادیاتور [ویرایش]
جوایز گلدن گلاب
۱۹۹۵: شیر شاه (برنده)
۱۹۹۹: شاهزاده مصر
۲۰۰۰: گلادیاتور (برنده)
۲۰۰۲: پرل هاربر
۲۰۰۳: اسپیریت: نریان سیمارون (نامزد بهترین آهنگ)
۲۰۰۴: آخرین سامورایی
۲۰۰۵: اسپانگلیش
۲۰۰۷: راز داوینچی

جوایز گرمی


۱۹۹۱: رانندگی برای خانم دیزی (برنده)
۱۹۹۵: شیر شاه (برنده)
۱۹۹۶: Crimson Tide (برنده)
۲۰۰۶: دزدان دریایی کارائیب: صندوق مرد مرده
۲۰۰۷: راز داوینچی (برنده) [ویرایش]
جوایز ستلایت
۱۹۹۹: خط باریک قرمز (برنده)
۲۰۰۱: گلادیاتور (برنده)
۲۰۰۲: هانیبال
۲۰۰۴: آخرین سامورایی (برنده)
۲۰۰۶: راز داوینچی


جوایز گلدن گلاب


۱۹۹۵: شیر شاه (برنده)
۱۹۹۹: شاهزاده مصر
۲۰۰۰: گلادیاتور (برنده)
۲۰۰۲: پرل هاربر
۲۰۰۳: اسپیریت: نریان سیمارون (نامزد بهترین آهنگ)
۲۰۰۴: آخرین سامورایی
۲۰۰۵: اسپانگلیش
۲۰۰۷: راز داوینچی


جوایز ستلایت
۱۹۹۹: خط باریک قرمز (برنده)
۲۰۰۱: گلادیاتور (برنده)
۲۰۰۲: هانیبال
۲۰۰۴: آخرین سامورایی (برنده)
۲۰۰۶: راز داوینچی


هانس زیمر (Hans Zimmer)منبع:
http://ahang-bikalam.blogsky.com